OPERACIJE NAD SKUPOVIMA

1 / 5

Ako su A i B skupovi takvi da je A={1,2,3,4}, a B={3,4,5}, odredite koji skup je jednak presjeku ta dva skupa.

2 / 5

Ako su C i D skupovi takvi da je C={1,2,3,4}, a D={3,4,5}, odredite koji skup je jednak razlici D\C.

3 / 5

Ako su A i B skupovi takvi da je A={1,2,3}, a B={3,4,5}, odredite koji skup je jednak uniji ta dva skupa.

4 / 5

Ako su C i D i E skupovi takvi da je C={1,2,3,4},  D={3,4,5}, a E={5}, odredite koji skup je jednak uniji ta tri skupa.

5 / 5

Ako su C i D skupovi takvi da je C={1,2,3,4}, a D={3,4,5}, odredite koji skup je jednak razlici C\D.

Tvoj rezultat je:

Izlaz